Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Engelen

Wijsheid 6Morya symbool Wanneer mensen in contact komen met engelen, maken ze een grote stap voorwaarts. Ze krijgen nieuwe kansen om stappen te zetten naar de Nieuwe Tijd. De Aquariustijd draagt in zich de mogelijkheid om contacten te hebben over de aarde heen, dus op heel ruime afstand waar tijd en ruimte bijna geen rol meer spelen. Dit gebeurt op zielenniveau en zal een schittering in zich dragen en openbaren.

Engelen zijn niet alleen genezend - dat natuurlijk ook wel - maar ze zijn ook nog voor andere zaken bestemd. De goddelijke werelden kunnen de engelen inzetten voor functies die te maken hebben met de uitbreiding van de etherische structuren, het vervangen van energieën, het vervolmaken en herrichten van materiële componenten - bepaalde vervangingen in de celstructuren -, het herstel van de gedachtewereld van sommige mensen, het sturen van licht, het verbeteren van de inzichten die te maken hebben met vreugde en het effenen van het pad naar bevrijding.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 148

Wijsheid 3Morya symboolHet kan zijn dat je met engelen leert leven, en dit is zeer goed. Het kan zijn dat je met de natuur leert leven als met een energiedimensie die in de natuur zit, een potentie aan krachten die daarin zit; dat je deze krachten kan aanvaarden, en met deze krachten kan leven. Want de engelen komen binnen het bereik van de mensheid. Je zal met engelen kunnen leren leven en met hen kunnen leren vooruitgaan. Heel veel energie komt vanuit de engelenwereld naar de mensheid toe. Wat vroeger niet mogelijk was, wordt nu wel mogelijk. Er kan een intense samenwerking met engelen tot stand komen en wanneer je dit leert, zal je ondervinden dat je leven daardoor nogmaals verandert. De zaak is niet dat je met engelen gaat praten, maar dat je ze kan zien als een deel van de werkelijkheid die op deze aarde haar intenties bereikt. Wanneer je je tot engelen richt, kan je vragen om hulp en kan je vragen naar tussenkomst. Het kan zijn dat je dat niet gewaarwordt, misschien niet in tien, twintig jaar. Maar op een dag zal je toch wel zien wat er gebeurt wanneer je ineens van aangezicht tot aangezicht met een engel staat, wanneer je ineens voor zijn kracht staat of wanneer je beroerd wordt door zijn vleugel. Ik zeg het hier in een symbolische taal, want wanneer je het ervaart, zal je ondervinden dat het totaal anders is en toch gelijkend. Ik spreek hier in een gesloten taal die je enkel kan begrijpen als je de vurige wereld kan toelaten in je leven.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 159-160

Wijsheid 6Morya symboolZuiverheid heeft te maken met een intentie. Het is de intentie om het echte te vinden in het leven en daar altijd mee bezig te durven zijn, die maakt dat je zuiver bent. Wanneer je dus in moeilijke omstandigheden leeft en toch probeert met het echte bezig te zijn, en dat mag dan in een gezin zijn of in een school of in een werksituatie, in welke plaats dan ook waar bijvoorbeeld de mensen met andere dingen bezig zijn dan jij, als je beslist om toch met het echte bezig te zijn, dan vind je de zuiverheid en dan vind je de kracht.

Zuiverheid heeft niets te maken met licht dat niet kan doorbreken, zuiverheid heeft alles te maken met licht dat wel kan doorbreken. Zuiverheid heeft te maken met de weerspiegeling van het oneindige in je eigen wezen.

Wanneer je iemand ziet die zuiver is, dan ben je getroffen door zijn openheid en door de klaarte van zijn ogen, door de kracht die uit zijn ogen komt. Want zuiverheid is een schittering die aanwezig is omdat ze de verbinding met het oneindige heeft toegelaten in haar eigen wezen. Kinderen beleven deze zuiverheid als vanzelfsprekend en wanneer je deze verbinding beleeft zoals een kind die beleeft, dan is er ook een communicatie tussen jou en het kind. Ook is er een communicatie tussen het kind en de engel. En ook is er een communicatie tussen de mens die zuiver is én de engelen én de kinderen. Deze werelden worden dikwijls ook bij elkaar gezet. Vandaar dat engelen dikwijls voorgesteld worden als kinderen, hoewel ze geen kinderen zijn. Maar de verwisseling wordt gemaakt, omdat het contact daar zo zuiver is en zo evident.

Weet, als je zelf zuiver leeft, dat je dan inderdaad contacten zal hebben met verschillende werelden en ook wel met de kinderenwerelden. De kinderen zijn dikwijls op een manier op deze aarde geplaatst dat ze de engelenwerelden naar zich toe kunnen halen en het is dikwijls door kinderen dat grote mensen geholpen worden, maar dan door de engelen van de kinderen. De engelen zijn dikwijls niet aanwezig in de volwassenenwerelden, omdat deze zich daar niet voor openstellen en dat heeft heel veel met lawaai te maken.

Lawaai is niet alleen het gerucht wat je hoort maar het is ook het innerlijke lawaai. In de eerste plaats het lawaai van het denken dat als bezeten tekeer gaat, maar ook wanneer men, letterlijk dan, van bezetenheid spreekt, wanneer mensen bijvoorbeeld stemmen horen die hen afleiden van de werkelijkheid. Dit komt doordat ze in feite de echtheid uit hun leven hebben gebannen.

Als je echt bent in je leven, kan je de meest eenvoudige daden stellen en dan kan in die meest eenvoudige daad de grootste kracht aanwezig zijn. Een Avatar kan bijvoorbeeld met één oogopslag iemand genezen. Dat is een zeer eenvoudig gebaar, dat is zonder omhaal, en toch gebeurt het omdat die kracht daarin aanwezig is. De zuiverheid is erin aanwezig.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 178-180

Wijsheid 6Morya symboolDe weg die de mens gaat samen met de engelen is oneindig, dat moet je weten. Wanneer je een engel ontmoet in je leven - en je hebt engelen ontmoet, al weet je dat misschien niet - dan begint de weg te veranderen. Dan krijg je een bestendige bescherming. De engel is aanwezig wanneer je voor het eerst de ogen opent op deze aarde. Dan komt de engel in jouw tegenwoordigheid en dat is een moment van intens geluk. Meestal is dat een vrij vluchtig moment. Meestal komt en gaat de engel en maakt hij de verbinding tussen het etherische lichaam en het fysieke lichaam. Deze engel van de tegenwoordigheid die dan naar je toe komt en die een bedoeling heeft met jouw leven, is degene die je voor je verdere leven begeleidt, maar van op afstand. Hij is aanwezig bij je geboorte en hij is degene die jou de ogen opent voor het licht. Want hij is het licht. Het eerste licht dat je na de geboorte ziet, is niet het licht van deze aarde, maar het licht van de engel en dikwijls is het zo dat de mens heel verbaasd staat bij het zien van deze engel.

De meeste mensen kunnen daar tijdens hun leven absoluut geen begrip van krijgen, maar het is wel zo dat de aanwezigheid voortdurend geregeld wordt. Er zijn een hele reeks engelen die begaan zijn met het wezen wat de mens is. De mens is eigenlijk zelf een engel, met andere woorden, de ziel van de mens is verbonden met de engelenwereld en er is een heel intense uitwisseling tussen jouw ziel en de engel van het Goddelijke die aanwezig kan komen in je leven.

Wanneer je de bescherming van je eigen leven wil ontdekken, dan moet je dit doen door de vreugde en door de stilte. Wanneer je opnieuw contact wil hebben op een bewuste manier met deze engel die je ooit ontmoet hebt, dan moet je dit doen door zelf daarin een voorbeeld te zijn voor anderen. Wanneer je in je eigen kracht staat, in je eigen leven, dat steeds weer in een wisseling komt, maar een wisseling die bestendig is - dat wil zeggen dat je de kracht kan voelen en op een steeds andere manier - dan is er een mogelijkheid dat je de engel van de tegenwoordigheid opnieuw ontmoet in je bestaan. De engel van de tegenwoordigheid, diegene die altijd tegenwoordig is maar dikwijls van op afstand, is degene die je kan begeleiden naar verdere werelden. Je bent een mens op deze aarde, maar je kan ook met de andere werelden in contact komen en daarin word je dan begeleid.

Wanneer de mens sterft, is er ook weer een engel bij hem. Dikwijls is daar de engel des doods en dat betekent dan dat de mens niet alleen staat, maar dat hij voortgedreven wordt door de verschillende sferen heen naar de plaats die voorbestemd is. Het is niet angstwekkend om te spreken over de engel van de dood, want hij is degene die de mens begeleidt. Soms is het zo dat de mens denkt alleen te staan, maar wanneer hij de overgang van het leven maakt, is hij begeleid.

Ook op deze aarde ben je begeleid, en dikwijls door afwisselende soorten engelen. Denk niet dat je pad een eenzaam pad is. Er is altijd wel een of ander wezen bij je om je te begeleiden. Dikwijls zijn dat engelen, maar niet altijd. De engelen zijn tegenwoordig wanneer ze de energie van het leven naar je brengen en ook wanneer ze met je bezig zijn om je verder te brengen op je pad. Er is ook wel een inspiratiebron die niet van de engelen komt en die je verder brengt, maar deze inspiratiebron gaat toch langs de engelen heen.

Een hele reeks engelen zorgt ervoor dat de lichamen, onder andere het fysiek lichaam, het etherisch lichaam, het astraal of gevoelslichaam, het mentaal of denklichaam in de juiste conditie verkeren. Want dikwijls zijn de lichamen van de mensen vermoeid doordat een of andere functie uitvalt of niet volledig werkt en dan is het een engel die tijdelijk de functie overneemt, zodanig dat de energie op een andere manier van het ene orgaan naar het andere gaat, van het ene lichaamsdeel naar het andere. Dikwijls speelt de engel daarin een rol.

Wanneer wonderbaarlijke genezingen gebeuren, dan komt dat meestal door engelen die aangesteld zijn om bepaalde functies over te nemen totdat de mens weer op zijn eigen organen kan rekenen en daar weer verder mee kan. Wanneer je met engelen zou kunnen samenwerken, zou je in staat zijn om deze genezingen van dichtbij te leren kennen en te zien hoe het in zijn werk gaat. Dat ligt nog wel voor een deel in de toekomst, maar het wil niet zeggen dat je niet mag hopen dat ooit mee te maken.

Fragment uit Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, blz. 153-156

Wijsheid 4Morya symboolAls de mens de energie van de liefde niet gebruikt in zijn eigen bestaan, dan zal deze onverrichter zake terug naar God gaan. De liefde gaat niet verloren, en de kracht die vanuit de liefde komt, zal nooit verloren gaan. Ze wordt opnieuw opgenomen en opnieuw naar de aarde gestuurd. Er is een soort recyclage van liefde die niet gebruikt is, van licht dat niet gebruikt is. Het licht wordt voortdurend terug opgevangen. De engelen spelen daarin een heel grote rol. Zij zijn het die de krachten van het heelal verzamelen, bundelen en naar de mensen sturen, en wanneer ze verloren zouden gaan, zijn zij degenen die ze opvangen en opnieuw gebruiken.

Er zal een grote samenwerking komen tussen mens en engel die zal gedragen worden door licht en liefde. Er zal een kracht uitgewisseld worden met deze wezens en er zal een nauwe samenwerking komen vanuit het bewustzijn van de liefde. Maar zolang de mens niet met de liefde begaan is, kan hij geen contact maken met de engelen, toch niet op de manier zoals het hoort. Als er contact is met de engelen, zal het altijd openbarend zijn, grensverleggend dus, en zal de mens zichzelf daardoor beter begrijpen.

Sommige wezens doen zich voor als engelen - de spiegelsfeer

Als je contacten hebt met de sferen, dan is het zo dat je eerst door sferen moet gaan waar wezens zijn die zich voordoen als engelen, maar die niet diegenen zijn waarvoor ze zich uitgeven. Er is een spiegelsfeer en het is noodzakelijk dat de mens deze leert kennen vooraleer hij de echte sfeer binnengaat.

Fragment uit Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, blz. 103-104