Wat zegt Meester Morya over ... ?

De boeken en teksten van Meester Morya staan vol talloze inzichten over heel verscheidene onderwerpen. Op deze pagina laten we je grasduinen in stukjes over een aantal interessante thema's (kies uit de lijst aan de linkerkant). In de meeste gevallen zijn deze fragmenten slechts een selectie; in de boeken zelf vind je nog (veel) meer!

Moeder Aarde en de natuur

Wijsheid 3Morya symboolDe aarde is een wezen. De aarde heeft een oneindigheid in zich en ze draagt in zich de liefde voor al de wezens die op haar wonen. Het wezen ‘Aarde’ is een eenheid, het heeft in zich de drang om zich te ontplooien, net zoals een mens de drang heeft om zich te ontplooien. En dit heel grote wezen is bezield. Het is iemand met een heel grote geest, met een heel grote ziel, iemand met een Goddelijkheid in zich en die weet wat ze doet. Je hoeft niet bang te zijn dat er op de aarde dingen zullen gebeuren die niet voorzien zijn. Want er is een immens plan aan het werk op deze aarde, dat de mensen koestert en genade verleent en dat de mensen mogelijkheden biedt tot vooruitgang, ontplooiing, ontwikkeling. Want de aarde die in wezen één en al ontplooiing is, één en al ontwikkeling, laat toe dat de wezens die op haar leven eveneens in een ontplooiing en in een ontwikkeling zitten. Wie zich niet wil ontplooien kan dit, maar hij moet er de grootste moeite voor doen, want het evolutiepatroon dat in alles zit, is een natuurlijk gegeven.

Fragment uit Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, blz. 21-22

Wijsheid 1Morya symboolIn de harmonie van de natuur zit een strijd en deze strijd moet je aandurven. Je moet strijden met de natuur om verder te komen in een nieuw evenwicht. Bijvoorbeeld wat dieren betreft: je moet niet alles nemen wat met dieren te maken heeft. Je moet kijken wat je kan en wat je niet kan met dieren, wat mogelijk is en wat niet. Er zijn zoveel facetten van het bestaan die in feite strijdig zijn met het denken over deze dingen. Je moet heel alert worden voor alles, dat wil zeggen: open komen voor de kwaliteiten van alle facetten van het bestaan, om deze facetten te doorgronden, ermee te werken en ze eigenlijk te overstijgen en toe te passen op wat menselijk is.

Een eigen bijdrage aan deze aarde

Want de mens heeft een eigen bedoeling. Hij heeft een eigen reden van bestaan. Hij kan anders omgaan met de natuur dan de dieren, de planten en de mineralen. Hij heeft een eigen bijdrage te leveren aan de aarde, een bijdrage die verder gaat dan de natuur, dan wat hij beschouwt als natuur. Een bijdrage die weer iets nieuws op aarde brengt en verder gaat dan alles wat er was. Op zo’n manier dat hij in een strijd gewikkeld is met zichzelf, de openbaring en de liefde, om deze te kunnen toelaten in zichzelf. En dit zal hem verder brengen. Dit zal hem tonen en openbaren wat hij moet doen. Wanneer hij de kracht van de liefde opneemt in zijn bestaan, gaat hij zo ver dat hij alles transformeert, vervolledigt, doorgrondt, in zijn bewustzijn ontdekt en weer anders laat worden dan het is.

Een spilfiguur op deze aarde

Want de mens is de transformator van bloemen, planten, dieren en mineralen, van alles wat er is op deze aarde. Het zal door de mens zijn dat het allemaal wordt getransformeerd, in samenwerking met het Goddelijke dat hij in zich trekt en plaatst. De mens is een spilfiguur op aarde. Hij heeft een functie op deze aarde die heel groot en heel belangrijk is, en de liefde zal hem tonen wat die functie is. In de liefde kan hij facetten van het bestaan ontdekken die er nog niet zijn op aarde, en doorheen dit ontdekken zal hij zowel openbaren wie hij zelf is als mens, in wezen, als wat God is. Want hij zal God als een levend element in zijn bestaan ervaren en God zal Zichzelf weer openbaren. Dat is het heel wonderlijke van het aspect mens en God, dat de mens het Goddelijke zal openbaren en dat het Goddelijke Zichzelf zal openbaren in de mens. Zo zou je het kunnen zien, als een wisselwerking in wezen.

Fragment uit Morya Wijsheid 1: Bewust handelen, blz. 172-173

Wijsheid 9Morya symboolAls je kijkt naar de natuur dan kan je bloemen zien en alle moois wat er is. Dan kan je ook het lelijke zien, dat wat verprutst is in de natuur door tussenkomst van de mens. Je kan je daaraan ergeren of je kan blij zijn dat er ook nog mooie dingen bestaan. Je kan dus op verschillende manieren naar de natuur kijken. Je kan zien dat ze wreed is of dat ze harmonisch is of wat dan ook. Afhankelijk van hoe je kijkt en wat je wil zien, zal je dat dan ook werkelijk zien.

Probeer in een rijke houding tegenover alles te staan. Probeer vanuit verschillende standpunten naar het ene ding te kijken dat voor je staat. Als je naar de natuur kijkt, kijk dan vanuit je hart en zie hoe liefdevol alles gemaakt is en hoe je met liefde in deze natuur kan leven. Als je dan de natuur verschrikkelijk vindt, moet je weten dat dat ook kan en dat dat zijn redenen heeft en dat er dus in de verschrikkingen van de natuur een gelegenheid is voor de mens om beter te zijn dan de natuur.

Jij bent meer dan natuur. Je bent meer dan het stuk natuur dat je kan zien en dat je kan betasten en waar je mee kan leven. Er is zoveel meer in de mens, want wanneer je stilstaat bij alles, kan je de diepte zien van het oneindige in wat voor je ligt. Dikwijls komen mensen daar niet voor open, tenzij na een reeks tegenslagen, na een reeks ontgoochelingen. Ze zien dit en dat en dat. Ze willen het hebben, ze vechten daarvoor en als ze het hebben zijn ze ontgoocheld in dat waar ze voor gevochten hebben. Het kan zijn dat ze dan pas de waarde beginnen te ontdekken van het innerlijke leven en dat ze dan pas kunnen beseffen: ‘wat eigenlijk belangrijk is, is vrede en vreugde in jezelf.’ Niet zozeer dat je die dingen buiten je jouw lot laat bepalen, maar dat je in jezelf kan komen en van daaruit de waarden kan leren zien.

Het is dus belangrijk dat je op een bepaald moment in jezelf komt, nadat je misschien ontgoocheld werd door die uiterlijke wereld, en dat je van daaruit kan zien wat het betekent om in de werkelijkheid van het bestaan te komen. De werkelijkheid ligt in je en - dat is misschien eigenaardig gezegd - ze ligt niet buiten je. Als je vanuit je innerlijk, vanuit je hart naar die uiterlijke wereld kijkt, voeg je een dimensie toe aan het bestaan, dan zie je de natuur op een andere manier.

Want wat de natuur ook is, je zal ze als mens dieper kunnen begrijpen dan een dier dat kan of een plant of een mineraal. Ook dat mineraal en ook die wezens hebben een bewustzijn, maar het is een flauw bewustzijn in vergelijking met dat van de mens. Als de mens kijkt naar de natuur vanuit het diepste verlangen kan hij dat diepste verlangen in de natuur zien. Hij overstijgt in feite de natuur zoals ze gegeven is voor de meeste mensen.

Fragment uit Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, blz. 162-164

Bezinning 1Morya symboolDe gebeurtenissen op de aarde brengen soms vertwijfeling, opdat de mens zou leren kijken. Wat je rampen zou kunnen noemen, is niets anders dan het wakker schudden van de mens. Als een heel grote beer die ineens gaat schudden en beven om te tonen: ‘je bent op deze aarde en je hebt rekening te houden met mij’, zo kan je dat vertalen.

Wanneer je rekening houdt met deze aarde, zal je veel leren. Want de aarde is een levend museum waar voortdurend vernieuwingen in komen. Het oude valt vanzelf weg, het wordt vernietigd, en het nieuwe neemt uit zichzelf de plaats van het oude. En je kan daarin meegaan. Wanneer de mens het nieuwe op deze aarde ziet verschijnen, bij elke nieuwe generatie, bij elke nieuwe gedachte, bij elke nieuwe stap, neemt hij deel aan de veranderingen.

De mens werd voorbereid

Het grote gebeuren in het denken van de mens werd voorbereid in het denken van de aarde. Het grote gebeuren in het voelen van de mens werd voorbereid in het voelen van de aarde. En de kracht is zo groot dat de mens voortdurend weer de dingen kan vinden op zijn eigen maat. Er is zoveel op deze aarde en de maat is aanwezig. Wanneer je de aarde kan zien als een planeet waar je van kan houden, dan kan je de maat leren en dan zal je gelukkig kunnen zijn op deze aarde. Je hoeft niet te verlangen naar een andere plaats, want deze aarde is volmaakt. Probeer dat te zien, probeer dat te begrijpen.

Alles past bij elkaar

De kracht van deze aarde is heel groot, want in zichzelf draagt ze de zon. De kracht van de aarde is zo dat ze de zon kan weerspiegelen en dat ze de elementen van de zon kan aanvaarden, opnemen, verwerken en terugsturen. Alles past bij elkaar, deze aarde past bij de zon en de zon past bij de aarde. Jij bent een stukje van de aarde en je kan de aarde begrijpen, zelfs in haar totaliteit. Probeer te groeien in begrip totdat je alles van deze aarde kan begrijpen. Natuurlijk is dit een groot werk dat nooit voleindigd is, en toch kan de mensheid in haar geheel de gedachten die de aarde besturen, begrijpen. Ook Wij zijn bezig de aarde voortdurend dieper te leren kennen en altijd is er iets in Ons wat streeft naar verduidelijking.

Fragment uit Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen

Bezinning 1Morya symboolEr moet een samenwerking zijn tussen de volkeren onderling op deze aarde, en tussen de volkeren in verband met de plaats waar ze wonen. Het is belangrijk dat men de aarde begrijpt in haar verschillende structuren en haar verschillende plaatsen, want elke plaats heeft een bijzondere betekenis. Op deze aarde zijn er heel bijzondere plaatsen. Het is onvolprezen om op dergelijke bijzondere plaatsen te mogen verblijven, al was het maar kort. Vandaar dat in de toekomst steeds meer mensen zullen reizen en ze zullen gericht zijn op doelen die heel belangrijk zijn. Want als je reist op de aarde, kan je heel veel energieën opnemen.

Een normaal fenomeen

Het is niet zonder belang om je te kunnen verplaatsen. Nochtans kan je alles wat je
wil bereiken, ook bereiken op de plek waar je je bevindt: in nachtelijke visioenen en uittredingen kan je naar plaatsen gaan die voor jou belangrijk zijn. Je moet dus niet alleen fysiek kijken naar deze aarde, bekijk het ook vanuit het andere leven dat je ook hebt en dat niet alleen tot deze aarde behoort. Zelfs ’s nachts kan je dus naar verschillende plaatsen gaan om de energieën op te nemen. Dit is een normaal fenomeen en het is goed om daar rekening mee te houden. Wanneer je daarnaar vraagt, dan kan je daarin geleid worden.

De geheimste plaatsen van deze aarde

Jullie zijn aardbewoners, dat betekent dat de hele aarde je eigen planeet is en dat je overal mag en kan komen. Er zijn nu plaatsen die niet voor iedereen bereikbaar zijn, deze plaatsen zullen opengesteld worden en wel toegankelijk worden voor iedereen. Ik spreek hier niet over politiek, Ik spreek over de aarde als wezen. Je zal toegelaten worden tot de meest geheime plaatsen van deze aarde, maar dan in de geest.

Fragment uit Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen

Bezinning 1Morya symboolDeze aarde is een leerschool die heel bijzonder is. Heel veel wezens kijken verlangend uit om op deze aarde geboren te worden. En eenmaal ze op deze aarde zijn, moeten ze er dikwijls niet meer van weten; daar maken ze een fout. Er zijn soms heel lange wachttijden om op deze aarde geboren te kunnen worden. Er is een beurtrol, er is een systeem aan de gang dat maakt dat de mens naar de aarde kan komen om de dingen te leren die belangrijk zijn en dat hij geboren wordt in een tijd die voor hem belangrijk is. Niets is toevallig. Alles is gekomen vanuit liefde en alles zal ook teruggaan naar de liefde.

Veel mensen kunnen dit niet zien

Het is omdat je liefde zou leren dat je op deze aarde bent en het is een werk van liefde wat er op deze aarde gebeurt. Wie dit kan zien, kan het Goddelijke bereiken in zijn bestaan. Heel veel mensen kunnen dit absoluut niet zien omdat ze niet met God begaan zijn en zich niet openstellen voor God. Het licht speelt voor hen geen grote rol. Ze zijn bezig met schoonheid, met liefde, maar ze weten het niet. Het licht is het bewustzijn; ze zijn niet bewust van de dingen die uit God zijn.

Fragment uit Morya Bezinning 1: De Aarde als Wezen